[1]
V. K. Antoshkina, O. Loshchykhin, O. Topchii, D. Shevchenko, and M. V. Hryhorchuk, “Legislative basics of legal interpretation”, lingcure, vol. 5, no. S4, pp. 1600-1614, Nov. 2021.