Antoshkina, Valeriya K., Oleksandr Loshchykhin, Oksana Topchii, Dmytro Shevchenko, and Myroslav V. Hryhorchuk. 2021. “Legislative Basics of Legal Interpretation”. Linguistics and Culture Review 5 (S4):1600-1614. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1867.